Het zorgteam

Eén halftijdse leerkracht in de kleuterafdeling, twee leerkrachten voor de lagere school en een zorgcoördinator: samen vormen ze het zorgteam. Ze werken op drie niveaus aan het welbevinden op onze school.

  1. Op schoolniveau: sociaal-emotionele opvoeding, uitwerken projecten (bv. pesten), meehelpen in het beleid van de school.
  2. Op leerkrachtenniveau: begeleiden van de collega's waar zich noden of problemen voordoen door uitwerken klashulp, informeren via hulpmiddelen, aanmaken materialen.
  3. Op kindniveau: probleemoplossend de kinderen begeleiden (zie hierboven).

Vier niveaus

Zorg op school... Het woord zegt het zelf. We zorgen voor elkaar. Zorg voor het welbevinden van elk kind, elke leerkracht, onze ouders en eenieder die participeert in onze school.

Wanneer er zich problemen met kinderen voordoen, bieden we op verschillende manieren (niveaus) hulp:

Preventieve zorg of eerstelijnszorg: oplossingen bieden in de klas zelf.
Verhoogde zorg:
-hulp op langere termijn: het kind komt elke week één of meerdere momenten in de zorgklas.
-occasionele hulp: een tijdelijk probleem door hiaat, ziekte, achterstand.... in de zorgklas.
-hulp in de klas: het zorgteam wordt ingeschakeld om in de klas gedifferentieerd te werken,
Uitgebreide zorg: we schakelen externe hulp in, al dan niet op school, zoals CLB, logopedisten, Largo, Elora, Gon-begeleiding,...... .
Overstap naar ander onderwijs: het zorgteam begeleidt bij deze moeilijke beslissing.

Werking

De zorgcoördinator:

-De vertrouwenspersoon (aanspreekpunt) voor zowel kinderen, ouders als collega-leerkrachten. Probeert alle meldingen van problemen te analyseren via gesprekken, observatie, overleg of testen. Zoekt naar de beste oplossing.
-De schakel tussen ouder-kind-directie-Clb en andere diensten.
-Administratieve taak: vooral het bijhouden van de leerlingendossiers. (Opvolgen, acties plannen, evalueren, bijstaan en raad geven).
-Meehelpen in de zorgklas. (Zie hierboven, 2. verhoogde zorg).
-Samen met de pedagogisch begeleider en/of directie meewerken aan het beleid van de school, vooral socio-emotioneel.

De zorgleerkrachten:

-Kinderen begeleiden in de zorgklas bij leerproblemen, taalontwikkeling, motorische problemen,...
-In de klas steun bieden bij differentiatie.
-De kangoeroeklas: hulp aan kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn.
-Administratief: opvolgen en evalueren van de evolutie van kinderen met problemen.
-Aanmaak materialen die differentiëren verhoogt.