Een dag in de peuterklas

Schrijf jouw peuter in

Wet op de privacy

De school verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en hun ouders in het kader van haar opdracht. Het schoolbestuur is de eindverantwoordelijke voor deze verwerking en de veiligheid ervan. Het schoolbestuur en de school leven de verplichtingen na die voortvloeien uit de regelgeving inzake privacy en gegevensbescherming en gaan zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. 

 

Privacy

We nemen privacy heel ernstig, en zorgen dat we enkel de gegevens verzamelen die we nodig hebben voor een goede verwerking van een aanvraag of voor het optimaliseren van de inhoud van de website.
Er worden geen gegevens doorgegeven aan derde partijen zonder expliciete toestemming.

1. Toepassingsgebied

Gemeente Koksijde, draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij in overeenstemming met de bepalingen van de Wet dd. 30 Juli 2018.  betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en van de GDPR wetgeving (general data protection regulation). Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt door de gemeente Koksijde.

Door persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de hierna vermelde voorwaarden waaronder het gemeentebestuur van Koksijde persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en indien nodig doorgeeft en of (naargelang het geval) maakt u zich sterk dat deze voorwaarden zijn meegedeeld aan de betrokkenen waarop de persoonsgegevens betrekking hebben en door de betrokkene zijn aanvaard.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

2. Veiligheid

Het gemeentebestuur Koksijde verbindt zich ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking.

Om deze veiligheid te garanderen, maakt het gemeentebestuur Koksijde dat:

  • Alle personen die namens gemeentebestuur Koksijde van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

3. Verwerking van persoonsgegevens

Bij uw contact met de gemeente Koksijde worden verschillende persoonsgegevens over u verzameld, dit kan gaan over uw naam, adres, telefoonnummer, rijksregister, financiële situatie, gezinssamenstelling, etc.
Deze gegevens worden enkele gebruikt voor interne doeleinden en voor de goede werking van de dienstverlening.
De persoonsgegevens die in onze bestanden vervat zitten worden op geregelde tijdstippen gecontroleerd en indien nodig geüpdatet, dit om de juistheid ervan te verzekeren.
De gemeente Koksijde kan bepaalde persoonsgegevens ook doorgeven aan derden, enkele wanneer dit noodzakelijk geacht wordt voor een goede dienstverlening of wettelijk verplicht is.

4. Publiceren van foto's (portretrecht)

De gemeente publiceert geregeld foto’s en filmpjes van publieke evenementen op haar website en sociale media. Ook in allerhande publicaties zoals brieven, folders, brochures, mapjes worden foto’s gebruikt. De beeldopnamen gebeuren steeds met respect voor wie op de beelden staat. 
Voor de publicatie van spontane, algemene sfeerfoto’s vragen wij als school toestemming bij het begin van het schooljaar. Voor foto’s waar portretrecht van toepassing is, wordt extra schriftelijke toestemming gevraagd aan ouder en, afhankelijk van de leeftijd, het kind.

 

Share
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…